Неофіційний переклад


 

КБМ 1/Циркуляр 1560

5 грудня 2016 р.

 

 

ПОРАДИ ДЛЯ СТОРІН, АДМІНІСТРАЦІЙ, ОРГАНІВ КОНТРОЛЮ СУДЕН ДЕРЖАВОЮ ПОРТУ ТА ВИЗНАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ЗАХОДІВ, ЯКІ СЛІД ВЖИВАТИ У ВИПАДКАХ, КОЛИ НЕ УСІ МОРЯКИ МАЮТЬ ДИПЛОМИ/СВІДОЦТВА ТА ПІДТВЕРЖДЕННЯ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ МАНІЛЬСЬКИМ ПОПРАВКАМ 2010 РОКУ ДО КОНВЕНЦІЇ ТА КОДЕКСУ ПДНВ З 1 СІЧНЯ 2017 РОКУ

1 Комітет з безпеки на морі на своїй дев'яносто сьомій сесії (з 21 по 25 листопада 2016 року), висловив занепокоєння у зв'язку з імплементацією Манільських поправок 2010 року до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ) 1978 року, з поправками, у світлі швидкого закінчення, 1 січня 2017 року, положень перехідного періоду, викладених у правилі I/15 Конвенції ПДНВ.

 

2 Комітет зазначив, що велика кількість дипломів/свідоцтв потрібна була видаватися Сторонами, що видають дипломи, підтверджуючи виконання їх моряками положень Манільських поправок 2010 року до Конвенції ПДНВ, а також далі зауважив, що положення правила І/10 вимагають від Адміністрацій видавати підтвердження капітанам, особам командного складу і радіоперсоналу для роботи на їх суднах.

 

3 Комітет висловив особливу стурбованість і шкодує про те, що, перебуваючи настільки близько до кінця перехідного періоду, моряки у деяких державах, як повідомлялося, не могли отримати дипломи/свідоцтва та/або необхідні підтвердження як вимагається правилом І/10 відповідно до Манільських поправок 2010 року до Конвенції ПДНВ.

 

4 Тому, Комітет настійно закликав усі заінтересовані сторони, у тому числі Сторони, що видають дипломи, зробити усе можливе для забезпечення того, щоб морякам видавалися відповідні дипломи і необхідні підтвердження.

 

5 Комітет визнав, що усі моряки на борту суден можуть ще не мати дипломи або підтвердження держави прапору, які відповідають Манільським поправкам 2010 року до Конвенції, і закликав органи контролю суден державою порту прийняти вищевказані фактори до уваги у разі вжиття заходів відповідно до процедур контролю у статті X і правила І/4 Конвенції ПДНВ. Комітет погодився з тим, що у тих випадках, коли документи моряків відповідали чинним вимогам безпосередньо до 1-го січня 2017 року, але не відповідали вимогам Манільських поправок 2010 року до Конвенції ПДНВ, органам контролю суден державою порту, до 1-го липня 2017 року, рекомендувалося вживати прагматичний і практичний підхід під час перевірок, і повідомляти про це судна, моряків та Адміністрації відповідно.

 

6 Комітет також рекомендував, що Адміністраціям слід інформувати визнані організації, що видають дипломи/свідоцтва Міжнародного кодексу з управління безпекою (МКУБ) відповідно до Конвенції SOLAS 74, що, до 1 липня 2017 року, якщо документи моряка не відповідатимуть Манільським поправкам 2010 року до Конвенції ПДНВ, було б достатнім повідомити про це Адміністрацію під час оцінки дотримання положень МКУБ.

7 Державам-членам пропонується відповідним чином керуватися такими принципами і довести зміст цього циркуляру до відома усіх заінтересованих сторін, особливо до органів контролю суден державою порту та визнаних організацій.

 

_________________

 

MSC.1/Circ.1560
5 December 2016


ADVICE FOR PARTIES, ADMINISTRATIONS, PORT STATE CONTROL AUTHORITIES AND RECOGNIZED ORGANIZATIONS ON ACTION TO BE TAKEN IN CASES WHERE NOT ALL SEAFARERS CARRY CERTIFICATES AND ENDORSEMENTS MEETING THE 2010 MANILA AMENDMENTS TO THE STCW CONVENTION AND CODE FROM 1 JANUARY 2017


1 The Maritime Safety Committee, at its ninety-seventh session (21 to 25 November 2016), expressed concern about the implementation of the 2010 Manila Amendments to the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978, as amended, in light of the imminent end, on 1 January 2017, of the transitional provisions laid down in the STCW Convention, regulation I/15.


2 The Committee noted that a large number of certificates needed to be issued by certificate-issuing Parties confirming that their seafarers complied with the provisions of the 2010 Manila Amendments to the STCW Convention, and further noted that the provisions of regulation I/10 required Administrations to issue endorsements to masters, officers and radio personnel for service on their ships.

 

3 The Committee was particularly concerned about and regretted the fact that, so close to the end of the transitional period, seafarers in some States were reportedly unable to obtain certificates and/or the necessary endorsements required by regulation I/10 meeting the requirements of the 2010 Manila Amendments to the STCW Convention.

 

4 The Committee, therefore, urged all concerned, including certificate-issuing Parties and Administrations, to do their utmost to ensure that seafarers were issued with the appropriate certificates and necessary endorsements.

 

5 The Committee recognized that some seafarers on board ships may not yet hold their certificates or flag State endorsements meeting the 2010 Manila Amendments to the Convention and urged port State control authorities to take the above factors into consideration when taking action under the control procedures in article X and regulation I/4 of the STCW Convention. The Committee agreed that, in cases where a seafarer's documentation complied with the requirements in force immediately before 1 January 2017, but was not in accordance with the requirements of the 2010 Manila Amendments to the STCW Convention, port State control authorities, until 1 July 2017, were recommended to take a pragmatic and practical approach during inspections and to notify the ships, seafarers and Administrations concerned accordingly.

 

6 The Committee also recommended that Administrations should inform recognized organizations issuing ISM Code certification under SOLAS 74 that, until 1 July 2017, if a seafarer's documentation was not in accordance with the 2010 Manila Amendments to the STCW Convention, it would be sufficient to inform the Administration when assessing compliance with the provisions of the ISM Code.

 

7 Member States are invited to be guided accordingly and to bring the contents of this circular to the attention of all concerned, especially port State control authorities and recognized organizations.